۱۳۸۸-۰۴-۲۳

سياست يك بام و دو هوا در قبال مسلمانان

چند روزي از يورش وحشيانه دولت چين به مسلمانان آن كشور مي‌گذرد. و تقريبا همه مجامع حقوق بشر در جهان و بسياري از كشورها نقض آشكار حقوق بشر در چين را بويژه در روزهاي اخير و در برخورد با مسلمانان محكوم كرده‌اند. اما هنوز واكنش قاطع و محكمي از سوي مقامات جمهوري اسلامي ايران با اين دولت صورت نگرفته است.
در موارد مشابه و در ساير نقاط جهان اگر اتفاقي حتي يك هزارم آنچه در چين افتاده است ، رخ مي‌داد صداي اعتراض ما گوش جهان را كر مي‌كرد و حتي ممكن بود بر خلاف مصالح ملي خود روابط خود را با آن كشورها تيره كنيم . اما چه سري در روابط ما با كشور مستبد و ديكتاتوري كمونيست چين وجود دارد كه با وجود كشتار وحشيانه مسلمانان در اين كشور صدايمان در نمي‌آيد ، نمي‌دانم.
خوشبختانه برخي مراجع مذهبي نيز متوجه اين ضعف برخورد مسئولان شده و اين مطلب را به مسئولان تذكر داده‌اند.
حمايتهاي سياسي چين از دولت ايران در مجامع بين‌المللي و مراودات گسترده اقتصادي ما با اين كشور ارزش سكوت در برابر نقض فاحش حقوق بشر و كشتار مسلمانان در اين كشور را ندارد.

3 نظر:

دهواری در

واجه براهویی گون بازین سلام و درودءِ شمی نیمگءَ . اگاں هژنود بوتۓ منی آدرس اؤ اۓ چنت پرشتگین حطّ ماں وتهی وبلاگءَ شنگ بکنیت یه په وتهی دؤست ؤ سنگتان دیم بدیت. شمۓ آدرس شنگ دیگ بوت.

په اللّهءِ یاد ؤ نامء َ که بازباز مزن شأن اؤ بی حد پهّل کنوک إنت.
اؤ گؤن بازین سلام ؤ درود‏ءِ په آزیزین وانوگر ؤ زانتکاران


چه روچ إ که مۓ پّل ؤ گلابین راج ؤ مهلوک په درس ؤ سبکءِ وانگءِ یاد ؤ ترانگءَ کپتگ إنت اؤ اۓ درّین راه إش گچین کرتگ گؤن اللهءِ فضل ؤ کرمءَ مۓ وانوگر ؤ زانتکاران گیش بوان إنت اؤ بازین مشکل ؤ سکّی چه مۓ هند ؤ دمگءَ بال کرتگ ؤ شؤتگ.
بلۓ چه دگءَ دیم إ یک ثوه ثوهین آپت ؤ نادراهیءِ به مۓ ماتهی لبز ؤ زبانءَ کپتگَ که الّم ؤ ضرور پیکءِ اِ ناجودیءِ بابتءَ پگر إ زورگ ببیت.
إش چؤداں که ماں مۓ گل زمین ایراني تها بلوچی زبانۓ وانگ ؤ نبیسگۓ جاگه إ نیست إنت اؤ هر چه هست ؤ نیست مۓ هم إ دپ په دپی گپّ ؤ تران إنت که سینءَگ په سینءَگءَ گرد إنت اؤ په دگران‏‏ءَ رس إنت، اؤ چه دگه دیم إ مۓ وانوگران چه بلوث إنت اؤ چه ملوث إنت گؤن دگ‏ءَ لبزانی گپّ ؤ گال هور تهور بوتگ إنت، إ پیم که بلوچی زبانءَ کم کم وتهی جاگهء َ په دگءِ زبانان داتگ اؤ بلکّل شموشگ بوتگ؛ إ ترس ؤ بیمءَ روت إن که تاں آیوکین چنت سال دگءَ چه مۓ ماتهی زبانءَ هّچ پد ؤ رندإ ممان إیت.
بلوچی زبان چه یک دیم إ گؤن پشتؤ اؤ پارسی دری - چه یک دیم إ گؤن اردو اؤ سندی اؤ پنجاپی – چه یک دیم إ گؤن عربی اؤ انگلیسی اؤ چه دگءَ دیم إ گؤن پارسی بّر وارتگ اؤ هؤر بوتگ – چؤ یک لٹّۓ ڈؤل‏ءَ که آیرا چه هر دیم بتراش إنت اؤ آهر پدا چه آ إ هچّی ممان إیت.
ماں مۓ هند اؤ دمگءِ تها بلوچی گپانۓ یل دیگ اؤ دگءَ زبانۓ گپانۓ زورگ یک شّرین کارإ بوتگ اؤ یک نشان اؤ علامتّی چه رؤ‎ژنگری اؤ زانؤگری په حساب کیت که إ یکّءِ چه ما آپت ؤ نادراهیءِ علامتّ إنت.

می دستبندی چه وانوگر او زانتکاران :

إ مۓ اؤ شمۓ ذمّه واری إنت تاں په وتهی ماتهی لبز ؤ زبانۓ دارگءَ جهد اؤ کؤشست بکن إین اؤ اوّل ماں جندۓ لؤگ ؤ دوار آیرءَ پکار بگرإین گّڈا چه وتهی نزدیک إین سیاد ؤ وارثان بلوٹ إین که هنچؤ بکن إنت.
په هم إ بابتءَ چنت سادگ إین اؤ آسان إین رد ؤ رهبند شمۓ نیمگءَ پیش کنگ بیت اؤ چه شما آزیزإین وانوگران دست بندی بیت تاں که آیانءََ پکار ببندإیت ؤ دگرانءَ هم رهشونی بکن إیت:

یکّ : بلوچی رادونۓ برنامگءَ دلگوش کن ‏أَگ که هر سر شپی 8 شنگ ؤ تالان بیت.

دو : بلوچی نبشتانک اؤ لبزانکانی وانگ ؤ آیانی کدیمی گپ اؤ گالۓ یاد گرگ.

سۓ: گون بلوچی زبانءَ حّط ؤ نامگۓ نبیسگ اؤ شنگ ؤ تالان کنگ په وتهی دؤست ؤ سنگتان هؤرگؤن موبایل ، ایمیل اؤ یا وبلاگ .

چار: بلوچی بتل ؤ متلانۓ یاد گرگ اؤ پکار بندگ .

پنچ: پیرإین مهلوکانی کّر ؤ گورءَ نندگ اؤ آیانی گپانۓ دلگوش دیگ هنچو که پیرؤک ؤ واجه اؤ بّلؤک ؤ بی بی .


( شمۓ منّت وار : مریدان سلطان بابا حاجی )

عبدالغفور در

شمی سر سبز ببات.

ازات بلوچ در

دو دَستونک و غزل


(1)

نـُـک بـَـدیت انت تئی نَـبـاتیں ترانگاں
سرجـــــمیں دگـــنیا ترا دلمانــگاں

انسریت چون دل هیالانــی لـَـوار
گـَم جـَتیں مرد ءِ زهیراں وانــــگاں

جــــو سـر ءِ راه ءِ ودار ءِ منـّــَــتاں
دل وا ریٹـا ، ســار و سُد ءِ پانگاں

کوش شاهد مئی دلءِ هر تاب و پیچ
ڈک و نیمونانی گواهی و گل ءِرنگانگاں

نازگـُل ءِ پادانی هاک ءِ نـَـدر مــــن
پـَهر هـَمے بس انت گل ءِ دیوانگاں

لال ءِ اوپـار داشتگ ما ســـاه ءَ تا
ساه شگانے ،"تهل"ءِ داب ءَ زانگاں

بهت ،ترندآپ ءِ وڑا نا ساچ گوں ما
شگر تئی گم ما را داشتگ ترانگاں

24/06/08


(2)

اســپرانی چـَـاپ مـَـرچی ، تئی بـَـز و بُرزیں تـَـــوار
بـِل که دار انت گـُـٹ و گُـڈانت،سر بـَد و هونی سگار

زنـد ءِ زیـب انت رژن و رنــگاں ؛ آجوئی ، وت واجهی
اے شراباں گیش سد ســر ،ساچگ انت نیکیں ملار

بـِرّ دل ءِ که واهـگاں بنت ، گـِـرّ سر ءِ وا هوش و سار
هـَـتّــلی نازاں تئی بنت ، سـَد _ هــزار نـــازیں بهار

مهر ءِ جــُوّای ءَ بیا که ، کـَــٹــّتگ نه هـــر سر ے
هم مچاچاں پـَـند جَــنَـگ بیت ،سر په هم پلیں نگار

مـا هـَـشـَر زُرتگ پــه راج ءَ ، هـــم مـَـلنگی زندمان
بـُــلّ کس ءَ پــه تاج و زَرّ انت ،هم پت و ماس و گهار

نے که گپ و نے که پنتاں،"تهل" ءَ کـَد شیرکن نه کت
زرگل ءِ زَهم انت درمان ، ٹــــک پــه تو منی بور سوار

کریم بلوچ _ تهل
08/04/09

ارسال یک نظر